Pozew o zadośćuczynienie – informacje

Pozew o zadośćuczynienie – informacje

Biorąc pod uwagę Kodeks cywilny, osoba poszkodowana może domagać się naprawienia, czyli usunięcie skutków szkody w formie rekompensaty pieniężnej m.in. w formie zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne czy fizyczne również na etapie sądowym. Zgodnie z art. 415 kc – „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Kiedy zadośćuczynienie?

Poszkodowany ma prawo do zadośćuczynienia, gdy doszło to uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia lub inwalidztwa, a co za tym idzie potrzeby podjęcia leczenia, lub gdy doszło do naruszenia dóbr osobistych (w tym zerwania więzi i relacji).

Elementy pozwu o zadośćuczynienie

 • Miejscowość i data sporządzenia pozwu;
 • Określenie sądu i wskazanie wydziału (właściwość sądu określają przepisy Kodeksu cywilnego np. pozew o zadośćuczynienie, w którym WPS stanowi kwotę wyższą niż 75 000 zł należy kierować do sądu okręgowego);
 • Określenie stron postępowania (pozwany, powód);
 • Wskazanie kwoty dochodzonej pozwem (zawsze zaokrąglanej w górę do pełnego złotego);
 • Określenie rodzaju pisma (Pozew o zapłatę zadośćuczynienia);
 • Uzasadnienie pozwu wraz z załącznikami;
 • Czytelny podpis powoda;
 • Wykaz załączników wraz z uregulowaną opłatą od pozwu (5% WPS) lub „oświadczeniem o stanie rodzinno-majątkowym”.

Jak określić wysokość pozwu, czyli wartość przedmiotu sporu?

Na wysokość zadośćuczynienia wpływa szereg czynników, tj.:

 • stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego;
 • długotrwałość choroby, cierpień, leczenia, rehabilitacji;
 • wiek poszkodowanego;
 • płeć poszkodowanego;
 • poczucie bezradności życiowej, niekorzystne widoki i możliwości poszkodowanego w przyszłości;
 • aktualna i zmieniająca się stopa życiowa społeczeństwa polskiego oraz sytuacja materialna społeczności na terenie zamieszkania poszkodowanego;
 • linia orzecznicza sądu, do którego pozew został złożony;
 • wysokość wypłaconych świadczeń na etapie przedsądowym.

Wpis, czyli opłata od pozwu

Każdy pozew w momencie złożenia wymaga uiszczenie przez stronę powodową, czyli poszkodowanego opłaty od pozwu. W przypadku zadośćuczynienia jest to 5% WPS jednakże nie mniej niż 30 zł i nie więcej 100 000 zł. Opłatę sądową w sprawach cywilnych uiścić można w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu. Polskie prawo przewiduje możliwość złożenia do sądu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (tzw. oświadczeniem rodzinno-majątkowym), w przypadku gdy powód jest w trudnej sytuacji materialnej.

Jedna myśl o „Pozew o zadośćuczynienie – informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *